Feng sheng   2009   China The Message
The Message Image Cover
Additional Images
Director:Kuo-fu Chen, Qunshu Gao
Studio:Huayi Brothers & Taihe Film Investment
Writer:Kuo-fu Chen, Jia Mai
IMDb Rating:7.3 (1,350 votes)
Awards:1 win & 5 nominations
Genre:Crime, Drama, Thriller, War
Duration:114 min
Languages:Mandarin
IMDb:1434423
Search:NetflixYouTube
Kuo-fu Chen, Qunshu Gao  ...  (Director)
Kuo-fu Chen, Jia Mai  ...  (Writer)
 
Bingbing Li  ...  Li Ning Yu
Xun Zhou  ...  Gu Xiaomeng
Dahong Ni  ...  Lao Bie
Xiaoming Huang  ...  Takeda
Alec Su  ...  Bai Xiaonian
Da Ying  ...  Jin Shenghuo
Hanyu Zhang  ...  Wu Zhiguo
Jiajia Deng  ...  Japanese waitress
Zhiwen Wang  ...  Wang Daoxiang
Yihong Duan  ...  
Weiwei Liu  ...  
Zhaoqi Shi  ...  
Gang Wu  ...  
Yibai Zhang  ...  
Xu Zhu  ...  
Michiru Ohshima  ...  Composer
Jake Pollock  ...  Cinematographer
Yang Xiao  ...  Editor
Summary: 1942, Nanjing (Nanking). Following a series of assassination attempts on officials of the Japanese-controlled puppet government, the Japanese spy chief gathers a group of suspects in a mansion house for questioning. A tense game of "cat and mouse" ensues as the Chinese code-breaker attempts to send out a crucial message while protecting his/her own identity.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic