Shi Lian 33 Tian   2011   China Love is Not Blind
Love is Not Blind Image Cover
Additional Images
Director:Hua-Tao Teng
Studio:Perfect World (Beijing) Pictures Co.
Writer:Jingjing Bao, Hua-Tao Teng
IMDb Rating:6.7 (63 votes)
Genre:Comedy, Romance
Duration:110 min
Languages:Mandarin
IMDb:2115388
Search:NetflixYouTube
Hua-Tao Teng  ...  (Director)
Jingjing Bao, Hua-Tao Teng  ...  (Writer)
 
Zhang Wen  ...  
Baihe Bai  ...  
Jia-yi Zhang  ...  
Zi-Xuan Zhang  ...  
Yaoqing Wang  ...  
Jingfei Guo  ...  
Nian Li  ...  
Fan Liao  ...  
Hai-Qing  ...  
Yili Ma  ...  
Yufan Chen  ...  
Chen Li  ...  
Mo Zhang  ...  
Di Yao  ...  
Xinyi Zhang  ...  
Comments: Surprisingly good.

Summary: It tells the story of Xiaoxian, a successful wedding planner who is happy and in love, until she catches her boyfriend of seven years with her best friend. Heartbroken, she begins to keep a diary about being unlucky in love until she finds that her partner Xiaojian may be more than just a shoulder to cry on….


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic