Wi-heom-han gyan-gye   2012   China, South Korea, Singapore Dangerous Liaisons
Dangerous Liaisons Image Cover
Additional Images
Director:Jin-ho Hur
Studio:Easternlight Films
Writer:Choderlos de Laclos, Geling Yan
IMDb Rating:5.8 (1,205 votes)
Genre:Drama, Mystery, Romance
Duration:110 min
Languages:Mandarin
IMDb:2071441
Search:NetflixYouTube
Jin-ho Hur  ...  (Director)
Choderlos de Laclos, Geling Yan  ...  (Writer)
 
Cecilia Cheung  ...  Mo Jieyu
Dong-gun Jang  ...  Xie Yifan
Ziyi Zhang  ...  Du Fenyu
Shawn Dou  ...  Dai Wenzhou
Lisa Lu  ...  Du Ruixue
Dan Tong Han  ...  Socialite
Rong Rong  ...  Mrs. Zhu
Candy Wang  ...  Beibei
Shuli Xiao  ...  Gui Zhen
Zhang Yun  ...  A Wen
Sung-woo Jo  ...  Composer
Byung-seo Kim  ...  Cinematographer
Na-young Nam  ...  Editor
Summary: In Shanghai, an aging socialite's infatuation with her ex-boyfriend manifests itself as a risky game, where her former lover agrees to seduce, then abandon a naive young woman.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic