Si da ming bu   2012   China The Four
The Four Image Cover
Additional Images
Director:Gordon Chan, Janet Chun
Studio:Enlight Pictures
IMDb Rating:5.7 (982 votes)
Genre:Action, Crime, Fantasy
Duration:118 min
Languages:Cantonese, Mandarin
IMDb:2204340
Search:NetflixYouTube
Gordon Chan, Janet Chun  ...  (Director)
  ...  (Writer)
 
Chao Deng  ...  Leng Lingqi (Coldblood) (as Deng Chao)
Yifei Liu  ...  Shong Yayu (Emotionless) (as Liu Yi Fei)
Ronald Cheng  ...  Cui Lueshang (Life Snatcher)
Collin Chou  ...  Tie Yourda (Iron Hands)
Anthony Wong Chau-Sang  ...  Zhuge Zhenwo (as Anthony Wong)
Xiubo Wu  ...  An Shigeng - The God of Wealth (as Wu Xiu Bo)
Taisheng Chen  ...  Sheriff King (as Cheng Tai Shen)
Yiyan Jiang  ...  Ji Yaohua (as Jiang Yi Yan)
Anna Fang  ...  Butterfly
Ryu Kohata  ...  Avalanche
Sheren Tang  ...  Aunt Foise
Waise Lee  ...  Prince
Bei-Er Bao  ...  Big Wolf (as Bao Bei Er)
Ying Jie Wu  ...  Ding Dong (as Wu Ying Jie)
Miao Chi  ...  Guts (as Miao Chi)
Henry Lai  ...  Composer
Yiu-Fai Lai  ...  Cinematographer
Ki-hop Chan  ...  Editor
Comments: 30:52

Summary: A government department known as the Six Panels appoints their best officer to infiltrate a special force called the Divine Constabulary, to ensure their way in stopping the circulation of counterfeit coin currency in the capital.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic