2009   China, France, Hungary Memory of Love
Memory of Love Image Cover
Additional Images
Director:Chao Wang
Studio:Rosem Films
Writer:Chao Wang
IMDb Rating:7.2 (44 votes)
Genre:Drama
Duration:92 min
Location:China : Hangzhou, Zhejiang
Languages:Mandarin
IMDb:1057607
Search:NetflixYouTube
Chao Wang  ...  (Director)
Chao Wang  ...  (Writer)
 
Bingyan Yan  ...  He Sizhu
Gang Jiao  ...  Chen Mo
Juan Wang  ...  Li Li
Naiwen Li  ...  Li Xun
Jianing Wang  ...  Qian Cheng
Jie Du  ...  Cinematographer
Comments: The star of this film is Hangzhou, Zhejiang, China. Beautiful.

Summary: A woman, He Sizhu, and her lover, Chen Mo, are in a car accident. When she wakes up at the hospital where her husband is a surgeon, she has forgotten everything. Her lover has become a stranger, but he wants her back.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic