Ore Ore   2013   Japan It's Me, It's Me
It's Me, It's Me Image Cover
Additional Images
Director:Satoshi Miki
Studio:Dub
Writer:Tomoyuki Hoshino, Satoshi Miki
IMDb Rating:6.5 (41 votes)
Genre:Comedy, Drama
Duration:119 min
Languages:Japanese
IMDb:2390301
Search:NetflixYouTube
Satoshi Miki  ...  (Director)
Tomoyuki Hoshino, Satoshi Miki  ...  (Writer)
 
Kazuya Kamenashi  ...  Hitoshi nagano
Yuki Uchida  ...  Sayaka
Ryô Kase  ...  Tajima
Eri Fuse  ...  
Ryô Iwamatsu  ...  
Midoriko Kimura  ...  
Kinako Kobayashi  ...  
Marie Machida  ...  
Suzuki Matsuo  ...  
Yutaka Matsushige  ...  
Yoshiyuki Morishita  ...  
Ryû Nakatani  ...  
Maya Okano  ...  
Aimi Satsukawa  ...  
Kiyohiko Shibukawa  ...  
Takashi Komatsu  ...  Cinematographer
Naoichiro Sagara  ...  Editor
Summary: Hitoshi Nagano (Kazuya Kamenashi), who works at an electronics store, picks up a cellphone left behind by a customer and goes about a scam. He calls the person's mother and pretends to be her son. He then gets the mother to transfer money to his bank account. Soon, Hitoshi gets a lot more than he bargained for.


Search: AmazonMRQERoviAsianmediawikiHanCinemaWikipediaMetacritic